• 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin serwisu internetowego pl, określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. Kryptopity.pl prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KHG SZKOLENIA sp. z o.o., ul. Dmowskiego 3/9, wpisanego do KRS:0000733486 NIP: 8982243285, REGON: 380328128.
  Dane kontaktowe:
  1. Adres poczty: Jedności Narodowej 47, 50-259 Wrocław
  2. Adres poczty elektronicznej: biuro@kryptopity.pl
  3. Nr tel.: 889 493 896 oraz 734 455 990
 2. Z UWAGI NA AKTYWNĄ ROLĘ UOKIK NA RYNKU KRYPTOWALUT WSKAZUJEMY, ŻE:
  1. Serwis nie jest udostępniany przez Kancelarię KHG ani jej współpracowników, a OSOBNY podmiot, tj. KHG Szkolenia Sp. z o.o. Nie jest to część Kancelarii prawno-podatkowej KHG;
  2. Udostępnienie w ramach osobnego podmiotu pozwala oferować usługę na zwolnieniu VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe);
  3. W ramach usługi nie są analizowane Twoje transakcje. Usługa jest czysto techniczna i ma zliczyć Twoje wymiany krypto na fiat, a także fiat na krypto;
  4. Usługa nie obejmuje doradztwa podatkowego.
 3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu, który został nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca, w ramach dostarczanej internetowej platformy handlowej, dostarcza Użytkownikom usługi dostarczane drogą elektroniczną.
 5. Informacje o Treściach cyfrowych dostępnych w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Celem funkcjonowania Serwisu jest zapewnianie usługi wspierającej rozliczenia dla podmiotów zajmujących się wymianą, sprzedażą i szeroko rozumianym obrotem walutami wirtualnymi. Serwis funkcjonuje jako internetowa platforma rozliczeniowa udostępniająca Klientom możliwość rozliczenia transakcji na kryptowalutach na wskazanych giełdach kryptowalutowych, które są zintegrowane z Kryptopity.pl
 7. Usługodawca nie prowadzi działalności, o której mowa w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w tym w szczególności w zakresie pośrednictwa kredytowego, udzielania pożyczek, a także innej działalności regulowanej w zakresie usług finansowych, wymagającej właściwego zezwolenia lub wpisu do rejestru. Tym samym działalność Usługodawcy nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 8. Numery telefonów udostępnione w regulaminie funkcjonują w środy od godziny 10:00 do godziny 14:00 poza dniami, które są ustawowo wolne od pracy.
 • 2. DEFINICJE
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru cyfrowego określonego w Zamówieniu;
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wprowadzenie danych do zakupu, określenia metody płatności oraz złożenia właściwych oświadczeń, w konsekwencji czego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę ze Sprzedawcą. W rozumieniu pojęć niniejszego Regulaminu, Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu;
 5. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania (kryteria oceny zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 6. Towar/Towar cyfrowy – produkt, licencja oferowane przez Sprzedawcę w ramach Kryptopity.pl stanowiący jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, która może zostać dostarczona Użytkownikowi;
 7. Regulamin – niniejszy  dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu;
 8. Serwis – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem https://www.kryptopity.pl/ za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług;
 9. Sprzedawca/Usługodawca – Kryptopity.pl prowadzące działalność gospodarczą pod firmą KHG SZKOLENIA sp. z o.o., ul. Dmowskiego 3/9, wpisanego do KRS:0000733486 NIP: 8982243285, REGON: 380328128;
 10. Treść cyfrowa – Towar cyfrowy/Usługa;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu;
 12. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Użytkownikowi Towar cyfrowy;
 13. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Konto Użytkownika, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Kryptopity.pl.
 • 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 
 1. Podstawową Usługą świadczoną za pośrednictwem Serwisu jest usługa wspierająca w postaci udostępnienia platformy ułatwiającej rozliczenia z transakcji wykonywanych na kryptowalutach.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu oraz Usług oferowanych poprzez stronę internetową jest darmowe i nie wymaga tworzenia konta Klienta. Rejestracja jest jednak konieczna do skorzystania z Usług.
 3. Korzystanie z Usług może być ograniczone terytorialnie. Usługodawca oferuje dostęp do Usług zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru, ograniczenia lub odmowy świadczenia usług w określonej jurysdykcji w dowolnym czasie.
 4. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje oraz rozwiązania, a także wybór i układ prezentowanych w ramach witryny treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 5. Użytkownicy są̨ zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i witryn internetowych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 7. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres: biuro@kryptopity.pl.
 8. Koszty wynikające z korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 9. Klient rejestrując profil i korzystając z usług w ramach kryptopity.pl akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności.
 10. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby usługi wspierające rozliczenia dostępne w Serwisie były zgodne ze stanem rzeczywistym, faktycznym obowiązującym w chwili skorzystania z nich. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji usług po dostarczeniu ich Użytkownikowi, tzn. giełda kryptowalut może zmienić swój sposób działania tak, że usługa rozliczeniowa wówczas będzie niedostępna w stosunku do danej giełdy. W takim przypadku wychodzimy z maksymalnie prokonsumenckim podejściem i będziemy stosować zwroty. Jednakże brak skorzystania przez Użytkownika z dostarczonej usługi pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Użytkownika do żądania od Usługodawcy zwrotu ceny za usługę (w przypadku, gdy usługa została dostarczona w zamian za zapłatę ceny, czyli Użytkownik miał możliwość dokonania rozliczenia.
 • 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Klient może składać zamówienia, tj. może dokonać zakupu usługi poprzez serwis internetowy kryptopity.pl oraz dedykowaną aplikację.
 2. Informacje o cenie usługi, jej cechach oraz istotnych właściwościach dostępne są na stronie internetowej.
 3. W celu wykupienia usługi i dokonania rozliczenia przeprowadzić:
  • rejestrację konta,
  • zakup usługi,
  • wypełnienie krok po kroku instrukcji w Serwisie, które przeprowadzą Użytkownika przez Usługę,
  • wybór okresu rozliczenia/dat rozliczenia,
  • uzyskanie wyniku związanego z rozliczeniem.
 4. Każdy Klient, celem skorzystania z Usług, zobowiązany jest do zaznaczenia zgód i oświadczeń określonych przy Formularzu zamówienia.
 5. Po wypełnieniu przez Klienta informacji koniecznych poprzez aplikację lub stronę internetową do rozliczenia, Klient zatwierdza cenę licencji, a następnie przechodzi do etapu płatności.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar, o której Klient jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli na związanie się Umową Sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych kroków i przejścia do procesu płatności.
 7. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 • 5. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen licencji i produktów w Serwisie. Ceną obowiązującą Klienta jest cena podana w Serwisie w chwili prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza zamówienia, a potwierdzonego przez Sprzedawcę w sposób określony w § 4 ust. 9.
 2. Klient może dokonać płatności za zamówione Towary w formach przewidzianych przez Sprzedającego, a podanych w Serwisie.
 3. Dostawa zamówionego Towaru przez Klienta jest nieodpłatna oraz jest realizowana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej w Formularzu zamówienia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie błędnego adresu poczty elektronicznej, które skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Towaru.
 5. Towar cyfrowy dostarczany jest Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 6. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy może nie podlegać aktualizacji.
 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone w oparciu o art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na świadczenie przez Usługodawcę usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a ich spełnienie rozpoczęło się za wyraźną zgoda Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, chyba że Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –  w takim wypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • 7. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu korzystania z Serwisu Klient winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
 • 8. LICENCJA
  1. Z chwilą dostarczenia Użytkownikowi Towaru cyfrowego, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
  2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
  3. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z usługi wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
 • zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Użytkownika;
 • korzystanie, odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
 1. Użytkownik może wykorzystywać Towar cyfrowy oraz zawarte w nim wiedzę i wskazówki w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Użytkownika do udostępniania Towaru cyfrowego osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Towaru cyfrowego osobom wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 2. Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Użytkownika z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

 

 • 9. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł umowy licencyjne.
 2. Klient nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Klient nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.
 • 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI TOWARÓW
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towarów bez wad, zgodnego z treścią umowy. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Sprzedawcy, tj. ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja” bądź Klient może przesłać skan oświadczenia reklamacyjnego drogą mailową na adres: biuro@kryptopity.pl. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient w miarę możliwości powinien dostarczyć dowód zakupu Towaru. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jedynie w przypadku gdy stwierdzona wada ma charakter istotny.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław,  bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Klienta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 3. Przesłanie przez Klienta reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klientowi, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią Umowy.
 7. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę